Veelgestelde vragen

 • Wat zijn de bijkomende kosten bij een bouwkavel?

  U koopt de bouwkavel incl. btw en vrij op naam. Dat betekent dat u geen overdrachtsbelasting hoeft te betalen én dat de notaris- en kadasterkosten van de overdracht ook bij de koopprijs inbegrepen zijn.

  De ontwerpkosten (architect / aannemer)
  Zowel een architect als een aannemer vragen voor een ontwerp van een woning een honorarium. Bij een aannemer is het honorarium vaak verwerkt in de aanneemsom van de woning. Bij de keuze voor een architect zullen deze kosten aan de architect betaald moeten worden, maar kan dit bespaard worden op de aanneemsom van de woning. Het is verstandig om bij de architect en aannemer een offerte hiervoor op te vragen. Het is niet verplicht om een architect in de arm te nemen voor het ontwerp van uw nieuwe woning.

  Bouwkosten / aanneemsom bouw
  De kosten zijn afhankelijk van de bouwmethode, inhoud en het materiaalgebruik van uw woning.

  Bouwleges gemeente Steenwijkerland
  De gemeente berekent de kosten voor de behandeling van de omgevingsvergunning aan u door. De kosten hiervan kunt u vinden op www.lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR709821/1.

  Nutsaansluitingen
  Landgoed de Woldberg voorziet in de infrastructuur voor water, elektriciteit, telefonie, internet /glasvezel en riolering tot aan de bouwkavel. De aansluitingen voor (bouw)water, (bouw) stroom, internet en riolering moet u via uw aannemer (of zelf) aanvragen via www.mijnaansluiting.nl.
  Als gevolg van de wetswijziging die per 1 juli 2018 geldt, krijgt uw woning géén gasaansluiting.

  Sonderingskosten
  Om de bodemkwaliteit betreffende de structuur en draagkracht van de grond te bepalen ten behoeve van de constructie van de fundering is een sonderingsonderzoek nodig. Dit onderzoek waarbij bepaald wordt hoe diep er gefundeerd moet worden en of er eventueel heiwerkzaamheden nodig zijn wordt in de meeste gevallen door de aannemer verzorgd. Ook kunt u zelf een geotechnisch adviesbureau raadplegen.

  Kan ik een optie nemen op een bouwkavel?

  Voordat u besluit om een bouwkavel te kopen, is het mogelijk om een optie op de kavel te nemen.

  De optie heeft als doel om u in de gelegenheid te stellen om te onderzoeken of de bouw van een woning voor eigen rekening en risico (financieel) haalbaar is. Tegen een vergoeding van € 750,- incl. BTW reserveert Landgoed de Woldberg de kavel dan twee maanden voor u.

  Na twee maanden vervalt de optie. Het is mogelijk om de optie nog eenmaal met twee maanden te verlengen. U bent dan nogmaals een vergoeding van €750,- inclusief BTW verschuldigd. Binnen de optieperiode kunt u besluiten om over te gaan tot de aankoop van de kavel. De koopovereenkomst wordt dan opgemaakt en ondertekend. De levering zal vervolgens binnen zes weken na ondertekening van de koopovereenkomst plaatsvinden. Genoemde optievergoeding zal op de notariële aankoopnota worden opgenomen en in mindering worden gebracht op de koopsom.

  Wilt u binnen de optietermijn géén overeenkomst aangaan, dan komt de kavel opnieuw beschikbaar. Tussentijdse beëindiging van de optieovereenkomst geeft géén recht op teruggave van (een deel van) de optievergoeding.

  Binnen welke termijn vindt de overdracht van de bouwkavel plaats?

  De overdacht van het eigendom bij Elan Notarissen dient te geschieden binnen zes weken na ondertekening van de koopovereenkomst.

 • Op welke wijze vindt kadastrale splitsing plaats?
  Voordat de overdracht bij de notaris plaatsvindt, wordt de bouwkavel uitgezet met piketpalen en ijzeren buisjes in de grond. Hierbij wordt uitgegaan van de kavelkaart die bij de koopovereenkomst is gevoegd. Vervolgens komt een medewerker van het Kadaster langs om de kavel administratief te splitsen.

  Hoe wordt de bouwkavel opgeleverd?
  Tenzij nadrukkelijk anders vermeld worden bouwkavels bouwrijp opgeleverd. Dit betekent dat deze vrij is van obstakels, bereikbaar is vanaf de weg, de nutsvoorzieningen aangelegd zijn en aangesloten kan worden op het gemeentelijk riool. Ook is de grond onderzocht op eventuele bodemverontreiniging. Alleen grond die geschikt is voor woningbouw wordt verkocht. De draagkracht van grond is niet onderzocht. U dient dus zelf een sonderingsonderzoek uit te laten voeren.

  Via welk notariskantoor vindt de overdracht plaats?
  De projectnotaris is Elan Notarissen te Steenwijk. De akte van levering wordt door hen opgesteld, gepasseerd en ingeschreven in het kadaster. Het (uiterste) moment waarop de akte van levering bij notariskantoor Elan Notarissen passeert is zes weken na ondertekening van de koopovereenkomst. Dit wordt ook vastgelegd in de koopovereenkomst.

  Heeft een bouwkavel een huisnummer?
  Huisnummers worden geregistreerd in een landelijke database en kunnen enkel worden toegewezen aan een bouwwerk. Een bouwkavel heeft dus nog geen huisnummer. Op het moment dat een omgevingsvergunning verleend wordt of u toestemming krijgt voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, dan wordt er automatisch door de gemeente Steenwijkerland een huisnummer toegekend aan dit bouwwerk. Dit hoeft u dus niet zelf aan te vragen. Wel is het huisnummer al bekend en deze kan bij Landgoed de Woldberg opgevraagd worden.

 • Ben ik helemaal vrij met de indeling van mijn woning?
  Het grote voordeel van een vrije bouwkavel ten opzichte van een projectmatige nieuwbouwwoning of bestaande woning is dat u zelf beslist hoe uw woning eruit komt te zien, hoe de indeling eruit komt te zien en welk afwerkingsniveau u wenst. Wel moet de vergunningsaanvraag voldoen aan de eisen die in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan staan.

  Waar kan ik zien wat er op een kavel gebouwd mag worden?
  Regels in het bestemmingsplan hebben onder andere betrekking op de maximale bouwhoogte, de diepte van de woning, de afstand tot de perceelgrens en de toegestane oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken, zoals garages, aan- en uitbouwen en schuurtjes. Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels (‘voorschriften’) en een verbeelding (‘plankaart’).
  Klik hier voor de link naar de beheersverordening/bestemmingsplan

  In het beeldkwaliteitsplan staat waar de uitstraling van de woning aan moet voldoen op het gebied van kleurstelling, soort stenen, soort dak etc.
  Klik hier voor de link naar het huidige beeldkwaliteitsplan

  Heb ik een architect nodig bij de aankoop van een bouwkavel?
  Nee, het is niet verplicht om een architect in de arm te nemen voor het ontwerp van uw nieuwe woning. Het is wel belangrijk om u goed te verdiepen in de eisen die in het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan staan (zie hierboven voor de link). Uw ontwerp moet goedgekeurd worden door de welstandscommissie van de gemeente.

  Mag ik mijn woning zelf bouwen zonder aannemer?
  Ja, dat is mogelijk. U bent niet verplicht de werkzaamheden door een aannemer uit te voeren. Bouwen in eigen beheer is toegestaan. U woning dient uiteraard wel aan alle eisen en voorwaarden te voldoen zoals bij de aanvraag omgevingsvergunning is aangeleverd.

  Hoe lang duurt de aanvraag van een omgevingsvergunning?
  Een omgevingsvergunning wordt verleend door de gemeente Steenwijkerland. Een aanvraag hiervoor kunt u (of uw aannemer/architect) indienen via het Omgevingsloket. Als uw aanvraag past binnen het bestemmingsplan/beheersverordening, verloopt de aanvraag via de reguliere procedure. Binnen acht weken zal de gemeente moeten besluiten om de omgevingsvergunning te verlenen. Binnen die acht weken kan de gemeente beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.

 • Is er tijdens de bouw stroom en water beschikbaar?
  Tenzij anders vermeld worden bouwkavels bouwrijp opgeleverd. Dit betekent dat de benodigde nutsvoorzieningen in het openbaar gebied reeds aanwezig zijn. Voorzieningen voor bouwstroom en -water kunnen hierop aangesloten worden, maar moeten altijd aangevraagd worden bij de desbetreffende nutsbedrijven via www.mijnaansluiting.nl. In de meeste gevallen regelt de aannemer dit.

  Wordt de bouwkavel aangesloten op het riool?
  De kavel (woning) moet aangesloten worden op de reeds aanwezige aansluitpunten (uitleggers) van het openbare riool. Mocht u er aan toe zijn om de aansluiting te realiseren, dan kunt u de aansluitgegevens bij ons opvragen. Wij laten dan de aansluitpunten op locatie van uitzetten met een piket. Na het plaatsen van de ontstoppingstukken worden de ontstoppingsputten ingemeten en vastgelegd in het gemeentelijke GIS Systeem. Het is van belang dat hierbij de sleuf open blijft liggen. Contactpersoon voor het opvragen van de aansluitgegevens en het inmeten en vastleggen van de ontstoppingstukken is:
  Tim in ’t Veld (Roelofs), T.intveld@roelofsgroep.nl , telefoonnummer 06-51380048.

  Wat is het vloerpeil van mijn kavel?
  Het vloerpeil wordt aangegeven op het kavelpaspoort. Voor het opvragen van het kavelpaspoort vloerpeil kunt u contact met ons opnemen via:
  Harm van der Veen, info@landgoeddewoldberg.nl, telefoonnummer 0513-704535.

  Het is belangrijk om het kavelpaspoort en de aangegeven peilhoogte door te geven aan uw aannemer. Als de woning op locatie is uitgezet, dient u contact op te nemen met de gemeente Steenwijkerland. Zij komen langs voor de controle van het vloerpeil en de maatvoering:
  Toezichthouder Bouw- en woningtoezicht gemeente Steenwijkerland, telefoonnummer: 14 0521

  Is er een dwg bestand van mijn kavel beschikbaar?
  Ja, het dwg-bestand kunt u opvragen bij Landgoed de Woldberg: info@landgoeddewoldberg.nl

  Kan de bouwkavel aangesloten worden op het gasnet?
  De woningen kunnen niet op het gasnet aangesloten worden. Een nieuwbouwhuis is duurzaam. Een duurzame woning met meer toekomstwaarde betekent een betere, gezonde woning met een lage energierekening.

 • Mag ik tijdens de bouw op het kavel wonen?
  Ja, dat mag. De gemeente staat toe dat u tijdens de bouw woont in een op het perceel geplaatste woonunit. Bewonen van een unit is mogelijk vanaf het moment dat de akte van levering voor de grond plaatsgevonden heeft. De tijdelijke vergunning voor een woonunit wordt afgegeven voor maximaal 2 jaar. Er dient vooraf altijd toestemming gevraagd te worden bij de gemeente Steenwijkerland voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit. Deze aanvraag kunt u doen via www.omgevingsloket.nl.

  Het is belangrijk om de volgende gegevens aan te leveren bij de gemeente:
  -situatietekening schaal 1:1000 of 1:500 inclusief afstanden tot de perceelgrenzen. Houdt er rekening mee dat de woonunit niet te dicht op de weg komt te staan i.v.m. de veiligheid. Als er nog geen sprake is van een vergunde woning, mag deze niet op de situatietekening ingetekend worden;
  -gevelaanzichten schaal 1:100 inclusief afmetingen (goothoogte/bouwhoogte). Dit mogen ook foto’s van alle zijden de unit zijn, als er maar een goothoogte en bouwhoogte op vermeld staat;
  -ventilatieroosters, aangeven waar deze geplaatst zijn;
  -aangeven welke ramen open kunnen;
  -plattegrondtekening van de unit inclusief afmetingen. Hierop het gebruik van alle ruimten aangeven. Tevens locatie meterkast en opstelplaats gastoestel. (Schaal 1:100);
  -locatie gasfles indien aan de orde;
  -verwijzing naar een afgeronde conceptaanvraag van de woning, vergunde of lopende aanvraag van de woning en/of een leveringsakte van de grond bijvoegen bij de aanvraag.

  Hoe regel ik de nutsvoorzieningen voor een woonunit?
  Voor de aansluiting van water, elektra en telecom op uw perceel bent u zelf verantwoordelijk. Dit kunt u in een keer aanvragen via www.mijnaansluiting.nl. Vraag uw nutsvoorzieningen tijdig aan, want er wordt een doorlooptijd van maximaal 13 weken gehanteerd. Na het indienen van de aanvraag zal er een afspraak op locatie ingepland worden om te controleren of de juiste waterput en bouwstroomkast is aangebracht. Het is dus belangrijk om een waterput voor het water en een bouwstroomkast voor de stroom aan te schaffen en te plaatsen.

  Moet ik verder nog iets regelen omtrent het wonen in een woonunit?
  Op het moment dat u toestemming krijgt voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, wordt er automatisch een huisnummer toegekend aan het bouwwerk. Ook krijgt u dan automatisch een huisvuil- en groencontainer geleverd. Deze zaken hoeft u dus niet zelf aan te vragen.

 • De verbinding tussen Bedrijvenpark Eeserwold – Landgoed de Woldberg is een fietsverbinding, maar is tevens de calamiteitenroute. Daarnaast is ook het fietspad op Eeser Buiten richting de Steenwijker Aa bedoeld als calamiteitenroute.